Fundusze Europejskie

Projekty, w których uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej.

Projekt partnerski "Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach"

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych do 30 kwietnia 2018 u 230 uczniów i u 30 nauczycieli z dwóch szkół o niskich wynikach edukacyjnych w gminie Hyżne poprzez poprawę jakości pracy szkół.

Wsparciem kompleksowym objęte zostaną 2 placówki zarządzane przez gminę Hyżne: Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej oraz Gimnazjum w Hyżnem. Szkoły wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK do realizacji programów nauczania, w tym infrastrukturę sieciowo-usługową.

Nauczyciele w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci 40-godzinnych szkoleń doskonalących w zakresie korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów. Natomiast uczniowie z tych samych szkół otrzymają wsparcie poprzez 26-godzinne zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uwzględniające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz 2-godzinne spotkania z Policjantem. Zajęcia dla uczniów wzbogacone zostaną o pokaz (na miejscu) i wyjazd edukacyjny do Krakowa.

Działania skierowane do uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych. Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie przewidują działania na rzecz wyrównywania szans płci. Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzięki temu, że wnioskodawca zapewnia dostęp do produktów projektu, pozwalając osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność ta będzie zapewniona dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania w zakresie programów i usług.


Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Projekt „Bezpieczni w wodzie” polegał będzie na zorganizowaniu w okresie od 01.09.2014 do 15.12.2014 dodatkowych, pozalekcyjnych i bezpłatnych zajęć nauki pływania. Zadanie to będzie realizowane we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół, którzy odpowiedzialni będą za rekrutację uczniów do projektu, promocję i kontrolę prawidłowości jego realizacji we własnej jednostce. Koordynatorem całości realizacji projektu będzie kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół. Zakłada się, że z zajęć skorzysta 62 uczniów klas trzecich z terenu Gminy Hyżne. Uczniowie ci zostaną podzieleni na 5 grup w następujący sposób:

 • grupa 1 – SP w Szklarach 10 uczestników
 • grypa 2 – SP w Hyżnem 12 uczestników
 • grupa 3 – SP w Hyżnem 11 uczestników
 • grupa 4 – SP w Dylągówce i SP w Brzezówce 14 uczestników
 • grupa 5 – SP w Grzegorzówce i SP w Wólce Hyżneńskiej 15 uczestników.

Zajęcia z nauki pływania odbywać się będą na krytej pływalni „Fala” w Trzebownisku koło Rzeszowa, oddalonej ok. 30 km od Gminy Hyżne. Uczniowie dowożeni będą własnym środkiem transportu – autobusem szkolnym. Autobus szkolny będzie zabierał i odwoził dzieci na miejsca zbiórki zorganizowane przy każdej szkole o wyznaczonej godzinie. Zadaniem rodziców będzie przywieść i odebrać dziecko spod własnej szkoły. Podczas przejazdów i pobytu na terenie pływalni opiekę w formie wolontariatu sprawować będą nauczyciele szkół. Ich zadaniem będzie również zapoznanie dzieci z regulaminem wyjazdów i regulaminem krytej pływalni. Nauka pływania prowadzona będzie przez instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie z poniższym ramowym programem.

Cel ogólny:

 1. Upowszechnianie umiejętności pływania wśród uczestników o utrudnionym dostępie do krytej pływalni z racji braku w środowisku oraz dużej odległości od krytych pływalni.

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie do prawidłowego zachowania się w wodzie i nad wodą.
 2. Oswojenie dzieci z wodą.
 3. Nauka podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym.
 4. Zapobieganie i korygowanie wad postawy.
 5. Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2012/2013 realizowany jest projekt pt. „Indywidualizacja szansą dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem objęte są dzieci klas I – III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne. Biorąc pod uwagę zakres potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem występujących u nich deficytów, uzdolnień i zainteresowań w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej prowadzone będą następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.

Cel główny realizowanego projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych.


Projekt „Przyjazna Szkoła” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany do uczniów klas I – VI, realizowanych na terenie Gminy Hyżne w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Brzezówce,
 • Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce,
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce,
 • Szkoła Podstawowa w Szklarach,
 • Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

 • Zajęcia z logopedą,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Zajęcia na basenie,
 • Zajęcia z matematyki interaktywnej,
 • Zajęcia czytelniczo – medialne,
 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Koło turystyczno – krajoznawcze,
 • Koło młodych ekologów,
 • Zajęcia artystyczne – plastyka,
 • Zajęcia artystyczne – taniec.

Każdy uczeń naszej szkoły uczestniczy w różnych formach wsparcia. Zajęcia są bardzo atrakcyjne, prowadzone w ciekawy innowacyjny sposób z wykorzystaniem atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zajęcia te pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, pasje, wyrównywać braki w umiejętnościach i wiadomościach.