Rodzice

Rada Rodziców - jest organem szkoły, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Cele i zadania Rady Rodziców:

 1. Rodzice i opiekunowie współpracują ze szkołą w procesie kształcenia i wychowania dzieci.
 2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, mającą na celu:
 • spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,
 • zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z ich zadaniami dla szkoły i rodziców,
 • upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałających z:
 • Dyrektorem Szkoły,
 • Radą Pedagogiczną,
 • Samorządem Uczniowskim,
 • organizacjami i organami współpracującymi ze szkołą.

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
 2. Pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy szkoły.
 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.
 4. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w szkole.
 5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo wychowawczą.

Więcej na temat zadań i działalności Rady Rodziców można uzyskać w treści statutu Rady Rodziców - Regulamin Rady Rodziców.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodniczący:
Anita Snopek
Zastępca:
Anna Ślemp 
Skarbnik:
Barbara Szczepańska
 
 
Tagi: