Wzory sprawozdań do pobrania

W nagłówkach sprawozdań należy nanieść zmianę wpisując "klasyfikacja końcoworoczna 2022/2023", zamiast "klasyfikacja śródroczna".