Awans zawodowy

Wybrane materiały i zadania realizowane w ramach rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.

§8 UST. 3 PKT 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Selfie z książką

Certyfikat potwierdzający realizację projektu „Lekcje z klasą” związanego z rozwojem kompetencji społecznych wśród uczniów klasy IV i V.

§8 UST. 3 PKT 2

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Referat dla nauczycieli na temat występujących zależności pomiędzy poziomem czytelnictwa, a rozumieniem zagadnień matematycznych.

Omówienie wybranych metod aktywizujących stosowanych w pracy.

Jak przygotować aplikację Padlet do korzystania na lekcji i w pracy z uczniami? – materiał instruktażowy.

§8 UST. 3 PKT 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Dzień Patrona Szkoły 2022

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Udział w uroczystości parafialnej

Dzień patrona szkoły

 

Dzień Matematyki 2022

Dzień Matematyki 2021

 

Procedury powoływania i odwoływania pocztu sztandarowego oraz sposobu zachowania się pocztu podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem specyfiki szkoły.

§8 UST. 3 PKT 4

REALIZACJĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH Z NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

A) OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Program innowacji pedagogicznej „Z matematyką na TY”

B) WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, AWPRZYPADKU NAUCZY-CIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZCENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Akcja sprzątanie gminy Hyżne

Warsztaty SKW

Światowy Dzień Zespołu Downa

„Murem za Polskim Mundurem”

Warsztaty świąteczne SKW

Tydzień Życzliwości

Światełko Pamięci dla Łyczakowa

Pola Nadziei

 

Gminny Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”

Światowy dzień osób chorych na zespół Downa

Charytatywna zbiórka książek

 

Wizyta w ZOL’u

Warsztaty świąteczne

Zbiórka żywności dla dzieci

Wolontariat w szkole

D) OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI.

Analiza funkcjonowania ucznia na lekcjach matematyki.

Karta obserwacji ucznia.

Ankieta na temat trudności w uczeniu się dla rodziców.

Ankieta na temat trudności w uczeniu się dla uczniów.